Friday, June 21, 2013

چیزی می جوشد
چیزی بیرون نمی آید
به دار کشیده می شود
به مناسبات.
بهایی پرداخت می شود
و تمام.

No comments: