Wednesday, November 06, 2013

امروز روز دیگری ست ...

نیمه شب است. در کشوری نو و شهری که زیاد با او غریبگی نمی کنم پشت پنجره ای رو به خانه های زیبا و سبز آرام گرفته ام. نفسم عمیق است اگرچه هنوز -بعد از 14 روز - به طعم آزادی خو نگرفته ام. ... تصمیم دارم از تجربیاتم بیشتر بنویسم. ...