Saturday, March 10, 2007

Google bomb


+ بمب گوگلی arabian gulf برای خلیج همیشگی فارس...
در یک حرکت دسته جمعی شرکت کنیم و خلیج فارس رو پس بگیریم.

+بمب گوگلی 300 the movie فیلمی درباره ایرانی های زشت و وحشی!
اطلاعات کامل درباره فیلم 300
همه این کارا برای اینه که بلکه بتونیم قسمتی از هویتمون رو پس بگیریم، پس مشارکت کنیم...

+ ايستگاه ملت مسدود است...
حکایتی دیگر از زبان عروسک کوکی از 5شنبه، 8 مارس.

No comments: