Friday, March 09, 2007

...برای...همه آنان، از زن و مرد، که بازنایستادند و به پاسداری آزادی برخاستند:

چراغی به دستم چراغی در برابرم
من به جنگ سیاهی می روم
گهواره های خستگی
از کشاکش رفت و آمد ها
باز ایستاده اند
و خورشید، از اعماق
کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند


"شاملو"

No comments: