Wednesday, February 21, 2007

امید


او تو را از دام صیاد خواهد رهانید؛
از خوفی در شب نخواهی ترسید؛
زیرا گفتی تو ای خداوند ملجاء من هستی و حضرت اعلی را ماوای خویش گردانده ای؛
هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید؛
زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه هایت تو را حفظ نمایند.
تو را بر دست خود بر خواهند داشت مبادا پای خود را به سنگ بزنی...

مزمور نود و یکم

No comments: