Wednesday, May 30, 2007

كوچه

اينجا يه كوچه ياريك اطراف ميدون جمهوري يه. ته كوچه يه خونه ي قديمي باريكتر هست كه يه گلدون زرد روي يكي از پنجره هاش از دور داد مي زنه كه صاحبش هم همونقدر قديميه... دارم عكس مي گيرم كه مياد بيرون و به داخل دعوتم مي كنه... ازش عكس مي گيرم، نشونش مي دم و مي رم...
با صد هزار مردم تنهايي
بي صد هزار مردم تنهايي
1 comment:

Anonymous said...

و اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد