Tuesday, April 17, 2007

روز عطار


به صحرا شدم عشق باریده و زمین تر شده بود چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود پای من به عشق فرو می شد...

از تذکره الاولیا

No comments: