Sunday, April 15, 2007

بغض


مُرد
به همین راحتی
تا همین چند ساعت پیش کی فکر می کرد کارش به کالبد شکافی بکشه به همین راحتی
راز غریبی در این دنیا نهفته است ...

1 comment:

MARDOOK said...

عاقبتمونه