Thursday, April 12, 2007

...هر دم از این باغ


+تازه‌ترين تصاوير از به زير آب رفتن تنگه‌ي بلاغي : وبلاگ مهار بیابانزایی
+به تخریب حمام وکیل شیراز ، یادگار کریم خان زند اعتراض کنید : وبلاگ دیده بان محیط زیست ایران
+وبلاگ معترضان به آبگیری سد سیوند

خواب در چشم ترم می‌شکند...

No comments: